Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 74
  Tổng lượt truy cập: 351984

Chi tiết tin

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành
21/09/2021

Ngày 17/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Báo cáo số 479/BC-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành. Theo đó, báo cáo có những nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong quý III năm 2021: 20.044, trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận: 5.047 (trực tuyến: 2.608, trực tiếp: 2.344); Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 95; Số hồ sơ đang giải quyết kỳ này: 19 hồ sơ.

- Số hồ sơ đã giải quyết: 5.028, trong đó giải quyết trước hạn: 2.631 hồ sơ, đúng hạn: 2.162 hồ sơ, quá hạn: 235 hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: 0 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 19; trong đó, trong hạn: 00, quá hạn: 19.

2. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả mô hình một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa của huyện, cấp xã đi vào hoạt động theo tinh thần của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Triển khai các Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính hiện hành trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết … các quyết định được triển khai kịp thời; cách thức, quy trình giải quyết công việc được đổi mới, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ của ngành chuyên môn, đã tạo sự chuyển biến tốt trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với tổ chức, công dân, góp phần đạt hiệu quả trong quản lý điều hành; thể hiện được tính công khai, minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số khó khăn như sau: Việc nhập hồ sơ vào phần mềm Một cửa điện tử mất nhiều thời gian, đôi khi công chức phải thực hiện nhập ngoài giờ để đảm bảo giải quyết công việc cho người dân. Một số hồ sơ trễ hạn trên phần mềm Một cửa điện tử nhưng thực tế giải quyết cho người dân không bị trễ hạn. Phần mềm đôi lúc bị lỗi, bảo trì, không đăng nhập được, không xử lý hồ sơ được dẫn đến trễ hạn hồ sơ trên phần mềm.

- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã phối hợp triển khai việc tích hợp hệ thống một cửa điện tử liên thông nhằm công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, các thủ tục hành chính

+ Thực hiện kết nối liên thông Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại địa phương đã được duy trì và tiếp tục triển khai có hiệu quả, cụ thể: Phần mềm “Một cửa điện tử liên thông” đã được các cơ quan, đơn vị triển khai sử dụng, góp phần thực hiện cải cách hành chính; tài khoản thành viên một cửa điện tử liên thông, quản lý văn bản và điều hành được cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ theo quy định; hệ thống thư điện tử công vụ đã được triển khai đến cấp xã; thực hiện tương đối tốt việc gửi/nhận các văn bản điện tử từ cấp huyện đến cấp xã; chữ ký số đã phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần đẩy mạnh tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng.

+ Tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa đạt 100%.

+ Số thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 04, gồm: lĩnh vực đất đai, hộ tịch, Bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em.

* Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá (Phụ lục 1 – Ban hành kèm theo Công văn số 264/VPĐBQH, HĐND&UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh) gửi cho người dân khi đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến, tạo điều kiện cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện, đúng quy trình và quy định.

3. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 20/5/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đến tất cả cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện được biết và thực hiện.

- Cung cấp số tài khoản ngân hàng để phục vụ việc thanh toán  trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính trong giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

4. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: truyền thanh, Trang Thông tin điện tử của huyện.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kết hợp lồng ghép hoạt động kiểm soát TTHC với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các đợt kiểm tra, khảo sát...

- Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin;

- Phối hợp với các hình thức tuyên truyền khác như panô, áp phích, phát tờ rơi.

5. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong đó kiểm tra về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông. Hình thức kiểm tra là đến tại các cơ quan đơn vị kiểm tra thực tế việc thực kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG       

- Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, nhìn chung lãnh đạo các đơn vị, UBND cấp xã ngày càng quan tâm chỉ đạo triển khai toàn diện trên các mặt công tác và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hầu hết, các phòng, ban huyện đã phân công người đứng đầu trực tiếp phụ trách công tác kiểm soát TTHC theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác kiểm soát việc thực hiện TTHC trên địa bàn đã được triển khai đồng bộ, thống nhất và cơ bản đi vào nề nếp. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết TTHC không ngừng được cải thiện và nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

- Chế độ thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định; công tác thi đua, khen thưởng thực hiện kịp thời nhằm khuyến khích, động viên những nhân tố tích cực, có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ kiểm soát TTHC, một cửa, một cửa liên thông.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông được triển khai một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở; các cán bộ đầu mối tại cấp xã đã chủ động phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Do đó, việc thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đã được những kết quả tích cực. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện ngày càng nâng lên; tất cả cán bộ, công chức đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định; cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2021

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao nhận thức về kiểm soát TTHC, một cửa, một cửa liên thông cho cán bộ đầu mối và các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC; tăng cường việc phổ biến, quán triệt về tầm quan trọng của nhiệm vụ này đến các cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện TTHC, một cửa, một cửa liên thông.

- Tiếp tục triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về kiểm soát TTHC của Chính phủ, UBND tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ với nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh. 

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông; kịp thời củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC khi có thay đổi.

- Kịp thời công khai, niêm yết TTHC để đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong việc tìm hiểu, tra cứu TTHC cũng như giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. Phối hợp tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, đề xuất, sáng kiến về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính theo đúng quy định pháp luật.

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo Quyết định của UBND tỉnh. Tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết TTHC, kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất. Bố trí kinh phí và thực hiện chế độ đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo chế độ tài chính hiện hành.

Nguồn: Báo cáo số 479/BC-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Châu Thành

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1