Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Văn phòng HĐND-UBND huyện
10/04/2018

Chức năng, nhiệm vụ

I. Lãnh đạo và công chức

STT

Họ và tên

Chức vụ,

Số điện thoại

Địa chỉ Mail công vụ

 

1

2

   

1

 Trần Huỳnh Hoàng Ngâu

Chánh Văn phòng

0273383122

tranhuynhhoangngau@tiengiang.gov.vn

2

 Bùi Văn Châu

P. Chánh Văn phòng

02733931763

buivanchau@tiengiang.gov.vn

3

Bùi Thanh Long

P. Chánh Văn phòng

02733831989

Buithanhlong@tiengiang.gov.vn

4

 Nguyễn Thị Kim Khoa

Công chức

 

 

5

 Nguyễn Thị Bé Gái

Công chức

 

nguyenthibegai@tiengiang.gov.vn

6

 Nguyễn Minh Vương

Công chức

 

nguyenminhvuong@tiengiang.gov.vn

7

 Lê Trung Cảnh

Công chức

 

letrunganh@tiengiang.gov.vn

8

 Phạm Công Danh

Công chức

 

phamcongdanh@tiengiang.gov.vn

9

 Trần Huỳnh Yến Nhi

Công chức

 

tranhuynhyennhi@tiengiang.gov.vn

10

 Nguyễn Quốc Đỉnh

Công chức

 

nguyenquocdinh@tiengiang.gov.vn

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

 1. Vị trí và chức năng

- Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện (bao gồm cả các Phó Chủ tịch UBND huyện); có chức năng tham mưu, tổng hợp cho HĐND và UBND huyện về: hoạt động của HĐND, UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND; trực tiếp quản lý và chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức đối với những công việc được quy định giải quyết theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND huyện; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Văn phòng HĐND và UBND huyện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Phối hợp các ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết thông qua HĐND tại các kỳ họp; xây dựng chương trình công tác, kế hoạch công tác  hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của UBND huyện theo đúng quy định; xây dựng, trình UBND huyện ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc làm việc của UBND huyện;

- Chuẩn bị các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, UBND;

- Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan; giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các cơ quan chuyên môn, các cơ quan có liên quan và UBND cấp xã;

- Được yêu cầu ban, ngành huyện, Hội đồng nhân dân, UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của HĐND huyện, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện;

- Đề nghị các ban, ngành huyện, Hội đồng nhân dân, UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện;

- Giúp UBND, chủ tịch UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của UBND huyện; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND xã - thị trấn tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt;

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện của các cơ quan chuyên môn và UBND xã - thị trấn;

- Thẩm tra các đề án, văn bản do tổ chức và cá nhân gửi đến về hình thức, nội dung và trình tự thủ tục theo quy định, trên cơ sở đó đề xuất UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định;

- Tổ chức thu thập, xử lý, phân phối, tổng hợp và lưu trữ thông tin để phục vụ cho hoạt động của HĐND, UBND và chủ tịch UBND huyện; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất cho cấp trên và thông tin định kỳ cho các ban, ngành, UBND cấp xã theo quy định;

- Phụ trách Bộ phận “1 cửa”, Ban tiếp công dân của huyện, Trang thông tin điện tử huyện, làm nhiệm vụ tiếp công dân cho HĐND, UBND huyện; quản lý, bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động của Ban tiếp công dân;

- Tổ chức công tác hành chính, quản trị phục vụ hoạt động của HĐND, UBND, chủ tịch UBND huyện;

- Quản lý tài sản, kinh phí, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND-UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND huyện;

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ;

- Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1