Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Phòng Tài chánh- Kế hoạch
10/04/2018

Chức năng, nhiệm vụ

1. Tô chức về bộ máy

a. Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail công vụ

1

Võ Thị Trinh

Trưởng Phòng

0947 438 456

vothitrinh@tiengiang.gov.vn

2

Lê Tấn Thành

Phó Trưởng Phòng

0989 884 282

letanthanh@tiengiang.gov.vn

3

Lê Bá Tùng

Phó Trưởng Phòng

0908 264 934

lebatung@tiengiang.gov.vn

b. Công chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail công vụ

1

Nguyễn Thị Hoàng Mai

ĐKKD

01688 641 528

nguyenthihoangmai@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Phạm Ánh Nguyệt

Tổ trưởng ngân sách

0913 122 582

nguyenphamanhnguyet@tiengiang.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên quản ngân sách huyện  xã

0948 839497

nguyenthihuyentrang@tiengiang.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Y Tư

Chuyên quản ngân sách huyện  xã

0913 051 731

nguyenthiytu@tiengiang.gov.vn

 

5

Nguyễn Tấn Đặng

Thẩm tra quyết toán xây dựng cơ bản

0908 779 764

 

6

Nguyễn Hoàng Phổ

Chuyên quản ngân sách huyện  xã

0985 187 007

 

7

Phan Thị Thanh Hoa

Quy hoạch kế hoạnh

0972 237 758

 

8

Trần Minh Luận

Giá công sản, chuyên quản ngân sách huyện

0982 992 247

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư :

-  Dự thảo cho Ủy ban nhân dân huyện các quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội , các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiệncác quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác  kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

- Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở  Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2.2. Lĩnh vực tài chính và các nhiệm vụ, quyền hạn khác:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự toán ngân sách huyện theo  hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân cấp huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc cấp huyện.

- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

- Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

- Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc ủy  quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

3. Danh sách thú tục hành chính đang thực hiện, giải quyết tại đơn vị:

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh và hợp tác xã

4. Thành tích (Bằng khen của bộ, Thủ tướng chính phủ...): không

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1