Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 33
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 371867

Chi tiết tin

Châu Thành: Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023
24/02/2023

Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của huyện Châu Thành, giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện cải cách về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) huyện Châu Thành. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023.

UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành; được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2023 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023.

Cụ thể 100% các cơ quan chuyên môn huyện, đơn vị sự nghiệp công lập huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, các nội dung của Kế hoạch CCHC năm 2023 của huyện. 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Kiểm tra công tác CCHC đối với ít nhất 30% cơ quan, đơn vị trong năm 2023. 100% các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch và tự kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC; phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC.

Công dân đến giao dich tại Bộ phận: “Một cửa” của huyện.

Năm 2023, triển khai, thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 60%, 55%. Tối thiểu 98% số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Giảm thời gian chờ đợi, thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ tối thiểu của người dân, doanh nghiệp so với năm trước.

Phấn đấu cung cấp dịch vụ công một phần và toàn trình đủ điều kiện, đạt trên 80%; trên 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. 100% cơ quan hành chính nhà nước triển khai, tổ chức thực hiện: việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo qui định của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành; việc đánh giá, xếp loại chất lượng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; tổ chức thực hiện bố trí vị trí việc làm và biên chế công chức theo quy định.

100% đơn vị sự nghiệp công lập triển khai, tổ chức thực hiện: việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bố trí theo vị trí việc làm và số lượng người làm việc; đánh giá, xếp loại chất lượng, xử lý kỷ luật viên chức theo qui định của Chính phủ. Hoàn thành trên 95% việc thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý; hoàn chỉnh đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công.

100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định. Trên 90% người dân hài lòng đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…..

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, đơn vị sự nghiệp công lập huyện và các đơn vị ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, huyện về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các nội dung công việc được giao trong các văn bản của Trung ương, tỉnh của huyện nêu trên và Kế hoạch này, các cơ quan, ban ngành huyện, UBND cấp xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan chuyên môn huyện chủ trì các nội dung CCHC theo nhiệm vụ được phân công, chủ động tham mưu, giúp UBND huyện triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công để nâng cao công tác CCHC trên địa bàn huyện.

Các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của ngành, đảm bảo đạt được chỉ tiêu đề ra và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết công việc; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn huyện.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện: Xây dựng chuyên mục về CCHC để đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác CCHC năm 2023 của tỉnh, huyện. Tăng thời lượng tuyên truyền về danh mục, sự tiện lợi của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch này đạt kết quả tốt.

                                                                         Lê Quang Ngọc

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1