Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 121
  Tổng lượt truy cập: 173859

Chi tiết tin

Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện
10/04/2018

Chức năng, nhiệm vụ

  1. Tổ chức về bộ máy:
  1. Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Đạt Phương

Giám đốc

0918985977

2

Nguyễn Văn Đức

Phó Giám đốc

0918108560

  1. Viên chức

STT

Họ và tên

Công việc phụ trách

Điện thoại

1

Nguyễn Thanh Phong

Áp giá bồi thường

01666003495

2

Nguyễn Thanh Tâm

Kiểm kê, quản lý đất công

0907460555

3

Nguyễn Trung Thành

Áp giá bồi thường

01687856789

4

Nguyễn Hoàng Thắng

Thủ quỹ, văn thư

01638766651

5

Trần Thị Thu Hương

Kế toán

01237050265

6

Nguyễn Trí Luận

Kiểm kê

0987691768

7

Nguyễn Hoàng Huy

Kiểm kê

0938026779

8

Nguyễn Thành Minh

Kiểm kê

0988988963

9

Nguyễn Văn Gương

Kiểm kê

0933514699

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng:

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện Châu Thành do Ủy ban nhân dân huyện hoặc các sở ngành tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình và quy định của pháp luật.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Về công tác quản lý đất công:

+ Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý các thửa đất công (các thửa đất được Ủy ban nhân dân huyện bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất) trên địa bàn huyện.

+ Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện sử dụng có hiệu quả, tránh lảng phí các thửa đất công.

b. Nhiệm vụ

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

+ Lập kế hoạch dự án : Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, phân tích và xác định rõ dự án ưu tiên, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

+ Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị dự án : Thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để  thực hiện dự án; tiếp nhận, giải ngân vốn (chi trả tiền bồi thường cho hộ dân bị ảnh hưởng dự án, thanh lý hợp đồng đo đạc, thẩm định giá đất với các đơn vị, cơ quan có liên quan) do đầu tư chuyển và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

+ Nhiệm vụ thực hiện dự án : Thuê tư vấn thực hiện đo đạc, thẩm định giá đất và trình thẩm định, phê duyệt kinh phí đo đạc và thẩm định giá đất; chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án.

+ Nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân : Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với Đơn vị tư vấn; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản theo quy định;

+ Nhiệm vụ kết thúc dự án, bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư : Tổ chức nghiệm thu, bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư; quyết toán, thanh lý hợp đồng.

- Về công tác quản lý đất công

+ Thường xuyên kiểm tra theo định kỳ hàng tuần về ranh giới thửa đất với các chủ sử dụng đất giáp ranh để phát hiện ngăn chặn kịp thời các trường hợp lấn, chiếm đất.

+ Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết, xử lý các trường hợp vào đất công xây dựng công trình, canh tác.

3. Các công trình đang thực hiện trên địa bàn huyện:

a. Công trình do Huyện làm chủ đầu tư:

-  Công trình Trường THCS Long Hưng (giai đoạn 1): Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 06 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức. Đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 06 hộ gia đình cá nhân với số tiền là 2.848.963.044 đồng, đang chờ chủ đầu tư chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 01 tổ chức (UBND xã Long Hưng) với số tiền là 907.896.106 đồng. Đã bàn giao mặt bằng 100% cho chủ đầu tư triển khai thi công.

- Công trình Đường liên xã Bàn Long – Hữu Đạo: Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 210 hộ gia đình, cá nhân. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 210/210 hộ gia đình, cá nhân với số tiền bồi thường là 2.639.875.264 đồng. Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư triển khai thi công.

- Công trình Đường liên huyện (Đường huyện 36 Châu Thành nối vào Đường huyện 51 thị xã Cai Lậy) đoạn qua huyện Châu Thành: Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 167 hộ gia đình, cá nhân. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 128/135 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 1.166.861.655 đồng, còn 07 hộ đi làm xa chưa nhận với số tiền là 13.411.000 đồng; còn lại 32 hộ gia đình, cá nhân đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định phê duyệt kinh phí.

- Công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Phong: Tổng số hộ bị ảnh hưởng 02 hộ gia đình, cá nhân. Đã chi trả tiền bồi thường cho 01/02 hộ với số tiên là 33.184.860 đồng. Còn 01 hộ ông Huỳnh Văn Sơn chưa nhận tiền với số tiền là 158.422.860 đồng (yêu cầu bồi thường đất).

- Công trình Trường Mầm non Bàn Long: Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 07 hộ gia đình, cá nhân. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 06/07 hộ với số tiền là 1.126.741.132 đồng. Còn 01 hộ bà Nguyễn Thị Hạnh chưa đồng ý nhận tiền với số tiền là 303.627.000 đồng (không thống nhất đơn giá bồi thường đất).

- Công trình Tiều dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (đợt 2) – Trường Đại học Tiền Giang: Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 24 hộ gia đình, cá nhân; đã kiểm kê 23/24 hộ gia đình, cá nhân. Còn 01 hộ ông Lê Hoàng Phương chưa thống nhất cho kiểm kê; đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình các ngành thẩm định.

b. Công trình do sở ngành tỉnh làm chủ đầu tư:  Tổng cộng 06 công trình. Trong đó, có 02 công trình chuyển tiếp.

- Công trình Đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận: tổng số hộ bị ảnh hưởng là 355 hộ gia đình, cá nhân. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 227 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 153.337.564.234 đồng. Chưa chi trả cho 07 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 2.848.528.240 đồng (chưa thống nhất đơn giá bồi thường); còn 21 hộ gia đình, cá nhân đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định phê duyệt kinh phí.

- Công trình dự án 05 kênh Bắc Quốc lộ 1: Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 308 hộ gia đình, cá nhân:

+ Hạng mục kênh Sáu Ầu – Xoài Hột (Nạo vế đạon từ QL1A đến sông Tiền và các cống, cầu trên địa bàn huyện: Số hộ bị ảnh hưởng là 221 hộ gia đình, cá nhân. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 220/221 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 59.636.797.279 đồng. Còn 01 hộ bà Nguyễn Thị Xuyến chưa nhận  tiền với số tiền là 196.591.900 đồng (UBND huyện đã ban hành quyết định bác đơn khiếu nại).

+ Hạng mục 56 cống: Số hộ bị ảnh hưởng là 87 hộ gia đình, cá nhân. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 86/87 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 15.503.886.755 đồng. Còn 01 hộ bà Nguyễn Thị Diệp chưa nhận tiền với số tiền là 156.684.200 đồng (đang tranh chấp nhận tiền bồi thường)

- Công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Phú Lâm – Cai Lậy 2: Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 890 hộ gia đình, cá nhân đi qua 08 xã và 01 thị trấn. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 729/890 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 77.321.069.057 đồng, 113 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền với số tiền là 9.018.948.323 đồng (chưa bổ sung hồ sơ chuyển quyền….). Còn 48 hộ đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định phê duyệt kinh phí bồi thường.

- Công trình Đường dây 110kV cấp điện cho Khu công nghiệp Long Giang: Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 87 hộ gia đình, cá nhân. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 87/87 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 7.294.802.908 đồng. Đã bàn giao mặt bằng 100% cho chủ đầu tư triển khai thi công. Công trình đã đưa vào sử dụng.

- Công trình Đường tỉnh 878 đoạn qua huyện Châu Thành: Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 161 hộ gia đình, cá nhân và 06 tổ chức. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 161 hộ gia đình, cá nhân và 06 tổ chức với số tiền là 45.224.651.475 đồng. Đã bàn giao mặt bằng đạt 100% cho đơn vị chủ đầu tư triển khai thi công.

- Công trình Đường dây 500kV Mỹ Tho – Đức Hòa: Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 165 hộ gia đình, cá nhân. Đang tiến hành kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

c. Về công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2017, đơn vị phối hợp với ban ngành huyện và địa phương vận động, giải thích 02 trường hợp khiếu nại rút đơn khiếu nại. Cụ thể:

- Trường hợp ông Đào Văn Hoàng bị ảnh hưởng công trình Đường dây 110kV cấp điện cho Khu công nghiệp Long  Giang.

- Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Thơ bị ảnh hưởng công trình Đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT.

4. Thành tích:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm Quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành QĐ

2017

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Số 5517/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đã có thành tích trong công tác thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2014-2017

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1