Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 396
  Tổng lượt truy cập: 294271

Chi tiết tin

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành
31/12/2020

Ngày 25/12/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 424/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn cần thực hiện các nhiệm vụ: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Đồng thời, UBND huyện yêu cầu các cơ quan hành chính các cấp phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện năm 2021. Nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tiếp tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các Nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy; về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; về vị trí việc làm; về tuyển dụng và quản lý viên chức; về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Xem và tải nội dung Kế hoạch trên tại đây:

/documents/4031667/23412520/244kh.pdf/f4777709-a52c-4a76-b238-b8f0b319231c

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1