Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 186
  Tổng lượt truy cập: 236798

Chi tiết tin

Huyện Châu Thành nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng
23/11/2020

Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Châu Thành luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh; đặc biệt là sự lãnh chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan nên đạt được những kết quả nhất định. Nội dung, hình thức, chất lượng tuyên truyền được nâng lên, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội, giúp huyện thực hiện tốt công tác này trong thời gian qua.

Có được kết quả đó là do Ủy ban nhân dân huyện xem việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng là yếu tố quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phổ biến kịp thời những quy định mới của pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là lĩnh vực về phòng, chống tham nhũng. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cung cấp những kiến thức cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống, ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật; tạo đều kiện cho các tổ chức, cá nhân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong công tác tuyên truyền pháp luật. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, mỗi gia đình và người dân về công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của cơ quan, tổ chức trong việc vận động gia đình, người thân gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; bởi khi cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân thông suốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng sẽ không để tham nhũng xảy ra.

 Năm 2020, trên địa bàn huyện có 37/37 cơ quan cấp huyện và 23/23 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện, đạt 100%; tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến được 2.010 cuộc, có 78.881 lượt người dự, trong đó: tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức được 180 cuộc, có 5.921 lượt người dự (trong đó tổ chức Hội thi 02 cuộc/480 lượt người dự); tuyên truyền, phổ biến ra dân được 1.830 cuộc, có 72.960/69.130 lượt người đại diện hộ dự, đạt 105,5%. Nội dung tuyên truyền chủ yếu như: Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh, huyện và các văn bản có liên quan.

Nhằm đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2020” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021”; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2020 trên địa bàn huyện, có 24 Đội tham dự, gồm 01 Đội liên cơ quan Tòa án nhân dân huyện – Viện kiểm sát nhân dân huyện và 23 xã, thị trấn. Hội thi được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo chất lượng hiệu quả, tránh lãng phí. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác. Huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ở các ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành, mỗi xã, thị trấn thành lập 1 đội từ 3 đến 7 thành viên; đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ở các ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành.

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2020 được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11 và thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện “Đề án Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” trên địa bàn huyện năm 2020. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng … cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Thông qua hình thức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, nhằm động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, từ đó áp dụng, vận dụng thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật trong thực tiễn cuộc sống...

Hội thi được tổ chức 02 vòng thi: Vòng sơ khảo có 24 Đội dự thi, mỗi Đội xây dựng 1 tiểu phẩm có nội dung vận động, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng. thang điểm 100 điểm, gồm: Thi Tiểu phẩm 90 điểm; Cổ động 10 điểm; qua Vòng sơ khảo Ban Giám khảo đã chọn ra 10 Đội có số điểm cao nhất vào thi Vòng Chung kết. Tham dự vòng chung kết các đội trải qua 2 phần thi, gồm phần thi kiến thức và thi Tiểu phẩm; Thang điểm 100 điểm, gồm: Thi kiến thức 20 điểm (nội dung tập trung vào các văn bản của Đảng về lãnh chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng;  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan); Thi Tiểu phẩm 70 điểm; Cổ động 10 điểm. Kết quả Ban Tổ chức hội thi đã trao 01 giải nhất: 02 giải nhì; 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.

Qua Hội thi, Ban Tổ chức hội thi nhận thấy các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, mỗi gia đình và người dân đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của về công tác phòng, chống tham nhũng trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, gia đình, người thân gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật; tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu học hỏi, chia sẽ những kiến thức, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

 

 HOÀI THANH

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1